RIZOTRÓ

Creixement de la vegetació

Teresa Sauras, Núria Roca
Secció de Fisiologia Vegetal, Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona

Sara Cabrero, Anna Rigol, Miquel Vidal
Secció de Química Analítica, Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica, Facultat de Química, Universitat de Barcelona

INTRODUCCIÓ

Els sòls urbans són ecosistemes emergents que ofereixen l’oportunitat de crear nous espais naturals a les ciutats. Tot sovint, però, són sòls de baixa qualitat ambiental i es fan necessàries accions de restauració de les funcions del sòl, com ara el subministrament d’aigua i nutrients. Un rizotró és un test o un recipient adequat per al creixement d’una planta amb un costat transparent que permet visualitzar el creixement de les arrels i, per tant, facilita les accions d’observació i restauració.

OBJECTIUS

Construir un rizotró per avaluar la millora del creixement vegetal en sòls urbans on s’ha aplicat biochar (vegeu la recepta Biochar).
Mesurar el creixement de la part aèria de la vegetació estimant l’índex de superfície foliar (LAI index) i el creixement de les arrels (vegeu la recepta LAI).

MATERIAL

  • Test o recipient opac rectangular de volum suficient com perquè hi creixi una planta
  • Làmina rígida de plàstic transparent
  • Tela plàstica opaca per cobrir la làmina de plàstic
  • Cinta aïllant i adhesiu de poliuretà
  • Sòl
  • Planta
  • Biochar
  • Retoladors permanents
  • Cordill
  • Regla de mesurar

PASSES A SEGUIR

1.

TALLAR un dels costats del test i substituir la paret original per una làmina transparent, tot fixant-la amb adhesiu i cinta aïllant si és necessari.

2.

PREPARAR la barreja de sòl-biochar (vegeu la recepta Biochar).

3.

PLANTAR-HI una planta (el gira-sol és una bona opció).

4.

COL·LOCAR el rizotró amb una inclinació de 30o respecte a la vertical per afavorir la visualització de les arrels.

5.

FER un seguiment setmanal (d'1 a 2 mesos) del creixement radicular a la paret transparent del rizotró.

6.

RESSEGUIR amb un retolador el creixement de les arrels, mesurant-ne la longitud amb l'ajut d'un cordill si és necessari.

7.

UTILITZAR cada setmana un retolador de color diferent, apuntar la data i fer-ne fotografies.

8.

FER un seguiment setmanal (d'1 a 2 mesos) del creixement de la part aèria de la planta als dos rizotrons mesurant l'alçada i l'amplada de la planta.

9.

ESTIMAR l'índex de superfície (LAI) comptant el nombre de fulles a mesura que van apareixent fulles noves (vegeu la recepta LAI).

10.

COMPARAR les dades obtingudes en la vegetació que creix en el sòl urbà i la que creix en la mescla de sòl-biochar.

DADES A RECOLLIR

Les teves dades s'han enviat correctament.


Moltes gràcies!

Formulari incorrecte, revisa els camps en vermell

geolocalització


DD/MM/AAAA / amb biochar

DD/MM/AAAA / sense biochar

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies